Välkommen till ; Plaza Publishing ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor är viktiga eftersom de reglerar förhållandet mellan dig och Plaza samt påverkar dina legala rättigheter och skyldigheter. Vänligen  läs igenom dessa användarvillkor.  

Dessa användarvillkor beskriver de förhållanden under vilka Tjänsten görs tillgänglig till dig och ersätter tidigare villkor mellan oss. För att nyttja Tjänsten krävs att användarvillkoren godkänns och accepteras. Genom att du accepterar användarvillkoren godkänner och accepterar du att Plaza har rätt att avsluta eller pausa din åtkomst till Tjänsten, när som helst utan föregående varning, ifall du underlåtit att följa dessa användarvillkor i något avseende. Om du inte godkänner villkoren (såsom de definieras nedan) får du inte använda Tjänsten eller ha tillgång till eller konsumera innehållet som plaza tillhandahåller.

Plaza Publishing (hädanefter “Plaza”) erbjuder en abonnemangstjänst  för tidskrifter. Genom att skapa ett konto för någon  av Plazas olika abonnemang, genom att köpa och/eller lösa in ett presentkort, genom att ladda ner och/eller använda företagets app eller Plazas hemsida, genom att använda någon av Plazas tillvalstjänster och produkter, eller annars genom att ge dig tillgång till eller använda Innehållet eller någon av Tjänstens funktioner, ingår du ett bindande avtal med Plaza och accepterar och åtar dig att följa dessa användarvillkor. Du godkänner därigenom även att Plaza får behandla dina personuppgifter i enlighet med Plazas Integritetspolicy.

Härutöver kan tilläggsvillkor komma att gälla för vissa delar av Tjänsten, exempelvis beträffande regler för tävlingar, ytterligare villkor för tilläggstjänster eller andra aktiviteter, för visst ytterligare innehåll, för separata abonnemangsformer, produkter eller programvara som är tillgängliga via Tjänsten. För det fall att tilläggsvillkor krävs kommer de att kommuniceras till dig i anslutning till den aktuella aktiviteten eller produkten. Eventuella tilläggsvillkor som tillhandahålls av Plaza kompletterar dessa användarvillkor och äger vid en eventuell konflikt företräde framför dessa användarvillkor.

Dessa användarvillkor, plaza Integritetspolicy och andra tilläggsvillkor från Plaza benämns hädanefter gemensamt som ”Villkoren”.

Den aktuella versionen av dessa användarvillkor finns alltid tillgänglig på Plaza.se hemsida.

1.Ålder på dig samt  kontoberättigande

1.1
För att vara berättigad att ingå avtal med Plaza och skapa ett konto eller starta ett abonnemang hos Plaza måste du
samt-  vara minst 18 år gammal och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal enligt lagen i det land där Tjänsten görs tillgänglig för dig. 

samt-  vara bosatt i det land där Tjänsten görs tillgänglig för dig och

samt-  godkänna att bli bunden av Villkoren.

1.2
plaza tillhandahåller en prenumerationer i form av papperstidning alternativt digitall abonnemangstjänst genom vilken du som abonnent kan streama och/eller tillfälligt ladda ner förlagets tidskrifter. Tjänsten innehåller dessutom personliga rekommendationer, meddelanden och funktioner som är utvecklade och anpassade speciellt för dig för att förbättra din användarupplevelse. Om inte annat avtalats i separata tilläggsvillkor eller i ett abonnemang som tillhandahålls till dig och som du har accepterat, får Tjänsten såsom beskrivs ovan endast användas för din icke-kommersiella personliga användning i enlighet med Villkoren

2.Tjänsten

2.1
Plaza Du måste också förse Plaza med korrekt information om dig själv vid registreringen av ett konto hos oss, inklusive kontaktinformation till dig, samt en giltig betalningsmetod. För att få tillgång till och använda Tjänsten krävs det att Villkoren godkänns och att ovanstående information ges till Plaza. Om du inte godkänner Villkoren får du inte använda Tjänsten eller dess funktioner, och inte heller konsumera innehållet däri.
2.2
För att kunna nyttja Tjänsten måste du använda en internet-uppkopplad enhet som är kompatibel med Plazas tekniska krav eller en av Plazas partners plattformar på vilken Plazas app kan var eller är installerad. Du måste också tillhandahålla oss eller vår partner ditt val av betalningsmetod bland de betalningsmetoder som godkänns av Plaza från tid till annan. För en fullständig och uppdaterad lista över de tekniska kraven, Plaza partners samt de aktuella godkända betalningsmetoderna, vänligen besök Plazas hemsida. Plaza förbehåller sig dock rätten att, från tid till annan, ändra de tekniska kraven för att nyttja Tjänsten och för att ändra, lägga till eller ta bort partners och betalningsmetoder. Plaza kommer att göra sitt yttersta för att meddela dig, via e-mail eller via push-notifikationer inom Tjänsten, om alla ändringar som kan komma att begränsa din tekniska möjlighet att nyttja Tjänsten. Sådant meddelande kommer att skickas till dig senast 30 dagar innan ändringen börjar gälla. Plaza förbehåller sig rätten att, när som helst, lägga till eller ta bort partners och betalningslösningar utan någon föregående notifikation till dig.
3.Abonnemangsformer

3.1
Plaza förbehåller sig rätten att ensamt besluta om att erbjuda Tjänsten via olika typer av abonnemangsformer, vilket kan innebära och inkludera men ej begränsas till: marknadsföringsabonnemang, abonnemangsformer som tillhandahålls av (eller är knutna till) tredje parter, abonnemangsformer som baseras på ett visst antal erbjudna samtidiga strömmar, eller abonnemangsformer som baseras på begränsningar i det erbjudna Innehållet.
3.2
Plaza förbehåller sig rätten att ensamt besluta om att addera nya abonnemangsformer, ta bort existerande abonnemangsformer eller att ändra egenskaper eller funktionaliteterna i sådana abonnemangsformer från tid till annan. Om en sådan ändring väsentligt påverkar en Abonnents befintliga abonnemang negativt, kommer Abonnenten att meddelas därom och ges möjlighet att avsluta Tjänsten i enlighet med avsnitt 12 i dessa användarvillkor.
3.3
För aktuell information om priser och vilka typer av abonnemangsformer som erbjuds från tid till annan i det land där du är bosatt, hänvisas till Plaza.se hemsida. Där finns även en presentation av de för närvarande tillgängliga abonnemangsformerna som erbjuds och de tillhörande tilläggsvillkoren (inklusive eventuella begränsningar) som du måste godkänna separat för att få åtkomst till en viss abonnemangsform.
3.4
Information om ditt nuvarande abonnemang finns tillgänglig via ditt konto på Plaza.se hemsida (dvs genom att logga in på ditt Plaza-konto med ditt användarnamn och lösenord och sedan fortsätta till ”Mina sidor”., om du nu har ett sådant).
3.5
För det fall att fler än en abonnemangsform finns tillgänglig, kan du välja att byta mellan de abonnemang som erbjuds av Plaza i det land där du är bosatt. En sådan ändring kan träda i kraft tidigast den dagen då ändringen begärs och gäller fram till nästkommande betalningsdag innan en ny ändring kan göras. Din ordinarie betalningsperiod om trettio (30) dagar påverkas inte vid byte av abonnemangsform. Du kan enkelt se, hantera eller ändra dina kontouppgifter och abonnemangsform genom att logga in på ditt Plaza- konto med ditt användarnamn och lösenord och sedan fortsätta till ”Mina sidor”. Enklast är annars att maila till prenumeration@plaza.se

Om du erbjuds en gratis Provperiod är det Plaza avsikt att erbjuda dig denna Provperiod endast en gång. Därför kan användare som redan utnyttjat ett erbjudande om Provperiod komma att hindras från att nyttja fler Provperioder. Plaza får avgöra själv vem som har rätt att nyttja ett erbjudande om Provperiod och Plaza kan begränsa vem som får sådan rätt i syfte att förhindra missbruk och/eller överträdelse av Villkoren. Plaza förbehåller sig rätten att återta eller avsluta en Provperiod om Plaza enligt sin egen bedömning anser att en användare saknar behörighet att nyttja Provperioden. Användaren har inte rätt att kombinera erbjudandet om Provperiod med andra erbjudanden.
6Priser och betalningar

6.1.
Plaza samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Plaza
6.2.
Abonnemang betalas samtidigt med att aktuellt nummer skickas ut till dig. Vad avser tidpunkten för betalningen kommer du att debiteras för abonnemanget gång en tidning skickas till dig från det att du tecknar abonnemanget, eller om abonnemanget inletts med en Provperiod från och med dagen efter utgången av en sådan Provperiod, såvida inte abonnemanget avslutats av dig eller Plaza före den tidpunkten. I vissa fall kan tidpunkten för debitering ändras, till exempel om det inte är möjligt att bekräfta giltigheten av information beträffande exempelvis din valda betalningsmetod och kreditkortsuppgifter.
6.3.
Priser på Plaza webbsida inkluderar moms. Betalning är möjlig via kredit-/bankkort eller annat sådant betalsätt (inklusive men ej begränsat till in-app-betalningar) som Plaza från tid till annan informerar dig om. Plaza kan komma att neka eller blockera kreditkort som inte är utfärdade i det land där Tjänsten erbjuds dig. Plaza förbehåller sig rätten att när som helst ensamt besluta om att neka specifika typer av kreditkort.
6.4.
Priser kan variera beroende på vilken typ av betalningsmetod som används. För det fall priser varierar kommer Plaza att informera om detta i anslutning till den allmänna betalningsinformationen på hemsidan. Notera att priserna inte inkluderar eventuella datatrafikavgifter som din internetleverantör eller teleoperatör kan kräva enligt ditt avtal med sådan leverantör/operatör.
6.5.
Plaza förbehåller sig rätten att stänga ned din tillgång till tidningen vid utebliven eller sen betalning. Om det sker kan du återaktivera tillgången till Tjänsten genom att logga in på Ditt konto på Plazas hemsida med användarnamn och lösenord under ”Mina sidor” om så innehas. Vid försenad betalning är Plaza berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter.
7.Presentkort

7.1.
Plaza kan erbjuda olika former av presentkort. Vissa presentkort kan vara produktspecifika, vilket innebär att sådana presentkort är knutna till specifika abonnemangsformer, som fastställs av köparen vid tiden för inköpet. Sådana presentkort kan endast nyttjas i enlighet med villkoren för den specifika abonnemangsformen.
7.2.
När du tecknar ett abonnemang med ett presentkort godkänner och accepterar du Villkoren på samma grunder som en betalande prenumerant, undantaget betalningsvillkoren.
7.3.
Som en Plaza presentkortsanvändare får du fullständig tillgång till Tjänsten i enlighet med den aktuella abonnemangsformen under hela den period som täcks av presentkortet. När perioden som täcks av presentkortet tar slut, avslutas Tjänsten automatiskt om du inte aktivt registrerar dig som betalande prenumerant eller löser in ett nytt presentkort. Ifall du aktiverar ett presentkort när du redan abonnerar på Tjänsten, pausar plaza debiteringen till utgången av presentkortet, varefter du automatiskt återgår till månadsvis betalning igen. Om presentkortet i sådant fall gäller en annan abonnemangsform än den du vid aktiveringstillfället prenumererade på, kommer du att automatiskt flyttas tillbaka till den tidigare abonnemangsformen. Om denna tidigare abonnemangsform baserats på ett produktspecifikt presentkort, flyttas du emellertid tillbaka till den senaste abonnemangsformen baserad på annan betalningsmetod än med presentkort.
8.Ångerrätt under ångerrättsperioden

8.1.
En abonnent av Tjänsten har fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, oaktat val av abonnemangsform. Ångerrätten gäller från dagen när du tecknade dig för ett abonnemang.
8.2.
Om du börjar erhåller tidning eller på annat sätt nyttjar Tjänsten, accepterar du därigenom att ångerrätten enligt 8.1 förverkas. Oaktat detta har du förstås fortfarande möjlighet att avsluta Tjänsten i enlighet med avsnitt 12 nedan.
8.3.
Om Du vill avsluta Tjänsten under ångerrättsperioden rekommenderar vi att du meddelar oss detta genom formuläret som finns tillgängligt på Plazas hemsida eller genom Konsumentverkets formulär som finns på www.konsumentverket.se samt att du skickar det till oss från din till Tjänsten kopplade e-postadress. Du kan förstås även välja att på annat sätt meddela plaza om att du önskar nyttja ångerrätten för att avsluta ditt köp.
8.4.
Ifall du felaktigt debiteras kommer du att krediteras det debiterade beloppet inom fjorton (14) dagar från dagen när Plazas mottog ditt meddelande.
9.Immateriella rättigheter

9.1.
Tjänsten och innehållet i Tjänsten är Plazas och omfattar våra licensgivares och/eller licenstagares upphovsrättsligt skyddade egendom och alla varumärken, kännetecken, namn, utstyrselmärken och andra immateriella rättigheter i Tjänsten eller i dess innehåll, ägs av Plazas, våra licensgivare, våra licenstagare eller våra koncernbolag. Med undantag för när vi skriftligt överenskommit om annat, får ingen del av Tjänsten eller dess innehåll användas och/eller nyttjas på andra sätt än vad som föreskrivs i Villkoren. Oavsett om du äger plattformarna på vilka du tar del av Tjänsten när den görs tillgänglig för dig, äger Plaza Tjänsten och alla immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten. Vi överlåter inga rättigheter eller något ägande i Tjänsten till dig, varken helt eller delvis. Inte heller överlåter vi rättigheter i eller ägande i någon eller några delar av innehållet som görs tillgängligt för dig genom Tjänsten. Ingenting av det som tillhandahålls under ett varumärke som Plaza äger eller licensierar ska tolkas som en upplåtelse av licens eller rätt för dig att använda de varumärken som är synliga på eller i Tjänsten.
10.Innehåll och mjukvarulicens

10.1.
Innehållet som erbjuds via Tjänsten kan variera från tid till annan och mellan länder och regioner där Tjänsten är tillgänglig. Innehållet kan också variera beroende på din position vid tillfället för åtkomst till Tjänsten. Plaza garanterar inte att Tjänsten eller innehållet som görs åtkomligt via Tjänsten är tillgängligt för användning i ett annat land än det land där du är bosatt och där Tjänsten tillhandahålls till dig. För information om vilket innehåll som för tillfället är tillgängligt i ditt land hänvisas till Plazas hemsida. Vänligen notera att plaza inte har skyldighet att informera dig om eventuella ändringar i det innehåll som erbjuds.

10.2
Som Abonnent av Tjänsten förbinder du dig, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto, att inte kopiera, reproducera, ändra, skapa verk baserat på, visa, publicera, distribuera, sprida, sända, överföra, sälja, hyra, licensiera, låna, underlicensiera, cirkulera eller på annat sätt utnyttja för något syfte (kommersiellt eller annat) något material och/eller hela eller delar av Tjänsten till tredje part, (inklusive, men inte begränsat till uppvisning, spridning och distribuering av material via tredjeparts webbsida) utan föregående skriftligt godkännande från plaza, såvida det inte är uttryckligen tillåtet enligt tvingande lag.
10.3
Som Abonnent av Tjänsten förbinder du dig, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto, att inte; (1) vidaresända, kringgå eller inaktivera något skyddssystem för innehållet eller för teknologi för hantering av digitala rättigheter i Tjänsten; (2) dekompilera, undersöka, ta isär eller på annat sätt överföra Tjänsten till läsbar form, såvida det inte är uttryckligen tillåtet under tvingande lag; (3) avlägsna identifikations-, upphovsrätts- eller ägandenotiser; (4) tillgängliggöra eller använda Tjänsten på ett olagligt eller annars otillåtet sätt eller på sätt som kan tolkas som att det finns ett samband mellan vår tjänst, våra produkter och varumärken.
10.4
Detta avsnitt 10 är tillämpligt på alla som har tillgång till Tjänsten.
11.Tredjepartsinnehåll och länkar

11.1.
Plaza är därför inte ansvarig för innehåll som tillhandahålls på tredje parts webbsida, sociala medier eller kanaler i övrigt och Plaza är under inga omständigheter ansvariga för direkt, indirekt eller annan skada som uppstått genom oaktsamhet, passivitet, avtalsbrott, förtal, upphovsrättsintrång eller intrång i andra immateriella rättigheter, orsakat av framställning, distribuering eller nyttjande av information eller innehåll från tredje parts webbsidor, sociala medier eller kanaler i övrigt.Förekomsten av externa hyperlänkar och/eller andra komponenter genererade av tredje part och som görs tillgängliga genom Tjänsten, plaza webbsida eller forum tillhandahållna av Plaza både inom och utom Tjänsten, innebär inte ett erkännande från Plaza och/eller dess koncernbolag av åsikter eller andra ställningstaganden som tredje part yttrar på eller utanför deras webbsidor och sociala medieplattformar. Plaza varken verifierar, garanterar eller tar ansvar för riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten av innehållet tillgängligt på dessa tredjepartssidor. Plaza är heller inte ansvarig för kvaliteten eller leveransen av några produkter eller tjänster erbjudna, tillgängliggjorda, mottagna eller marknadsförda på sådana tredje parters webbsidor, sociala medier eller kanaler. 
11.2.
Tjänsten kan komma att integrera, integreras med eller tillhandahållas i samband med tredje parts tjänster eller innehåll. plaza kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster eller deras innehåll. Du rekommenderas att noggrant läsa igenom eventuella avtal, villkor och integritetspolicys som avser sådana tredje parters tjänster och/eller deras innehåll.
12.Löptid och uppsägning

12.1.
Tjänsten löper månadsvis från det att du startat ett konto hos Plaza och påbörjat ett abonnemang under en abonnemangsform med månatlig betalning eller startat en gratis provperiod fram till dess att Tjänsten avslutas av dig eller Plaza. Det innebär att plaza har rätt att debitera dig för nästkommande månader i enlighet med Villkoren och den gällande abonnemangsformen via den av dig valda betalningsmetoden när du tecknande Tjänsten, eller som du i övrigt meddelat, såvida du inte säger upp abonnemanget.
12.2.
För att säga upp Tjänsten inför en ny period måste du säga upp Tjänsten senast dagen innan en ny sådan månadsperiod påbörjas, annars löper prenumerationen vidare och du debiteras för ytterligare en månad innan den avslutas.
12.3.
För att säga upp Tjänsten, skicka oss ett mail på prenumeration@plaza.se Du kan också säga upp Tjänsten genom att kontakta oss på annat sätt.
12.4.
Utöver vad som anges i punkterna 5.3, 6.5 och 14.4, eller någon annanstans i Villkoren, har Plaza rätt att avsluta eller begränsa din användning av Tjänsten med omedelbar verkan om Plaza har anledning att misstänka att du, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto, bryter mot Villkoren eller andra tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter. Detta gäller även om du på andra sätt använder Tjänsten på ett bedrägligt sätt eller i övrigt på ett sätt som kan medföra skada för Plaza eller annan tredje part.
13.Plaza rättigheter och åtaganden

13.1
Som del av tillhandahållandet av Tjänsten kan Plaza komma att kontakta dig via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt genom Tjänsten i syfte att kommunicera kring funktioner (inklusive påminnelse om att ditt betalkort löper ut) eller innehållet i Tjänsten. Där detta gäller kan Plaza också komma att, såvida du inte avböjt sådan kontakt, kontakta dig via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt genom Tjänsten avseende erbjudanden eller liknande aktiviteter, produkter och event som är kopplade till Tjänsten.
13.2.
För det fall du gett särskild tillåtelse, kan plaza komma att kontakta dig via andra kommunikationsvägar, exempelvis genom tredje parts sociala medie
13.3.
All kommunikation mellan Plaza och Abonnenten ska ske i enlighet med Plazas Integritetspolicy.
13.4
Plaza ansvarar inte för eventuella störningar i mobilnätet eller hos din internetleverantör.

13.5
Plaza äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part. Vidare har Plaza rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren. Förändringar som kan påverka hanteringen av dina personuppgifter ska vidtas i enlighet med plaza Integritetspolicy.
13.6
Plaza kan ensamt besluta om att göra ändringar i Villkoren. Om det görs materiella ändringar i Villkoren med en negativ påverkan för dig kommer detta att kommuniceras antingen genom en notis i Tjänsten eller genom ett e-postmeddelande, SMS eller push notifikation senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. I vissa fall kommer vi fråga efter ditt uttryckliga medgivande och i vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg och då kommer din fortsatta användning av Tjänsten räknas som ditt medgivande. Det är därför viktigt att du läser alla meddelanden från oss noggrant. Om du vid något tillfälle önskar upphöra med användandet av Tjänsten på grund av sådana uppdateringar eller ändringar i Villkoren, kan du avsluta Tjänsten genom att följa instruktionerna under avsnitt 12 i dessa Användarvillkor.
14.Abonnentens åtaganden och rättigheter

14.2.
Abonnenten förbinder sig att inte kringgå eller försöka kringgå de tekniska eller andra begränsningar som används för att förhindra kopiering av Innehållet i Tjänsten samt att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera ljudböcker, e-böcker eller annat innehåll i Tjänsten, även för privat bruk.
14.3.
Du bekräftar och accepterar att din åtkomst till och användning av Tjänsten ska följa Villkoren. Du bekräftar och accepterar vidare att detta gäller för alla som du ger åtkomst till Tjänsten till via ditt konto. Du får endast ge åtkomst till en annan användare i överensstämmelse med Villkoren.

14.4
Du ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att personuppgifter, särskilt e-postadressen, är korrekt. Du ansvarar för att uppdatera sådan information om den ändras, särskilt din e-postadress. E-post som Plaza sänder till din e-postadress ska anses ha kommit dig tillhanda inom två (2) dagar från avsändandet.
14.6.
Du är ansvarig för att inneha kontroll över ditt konto, förhindra otillbörlig tillgång till Tjänsten, och förbinder dig att inte avslöja ditt lösenord eller andra personliga detaljer avseende ditt konto under den tid du har ett abonnemang hos plaza.
14.6.
Abonnenten ansvarar för att han/hon i sina eventuella recensioner av ljudböcker och e-böcker eller annat litterärt material, följer tillämplig lag samt uttrycker åsikter respektfullt och inte använder ord eller fraser som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med plaza. Det är därtill Abonnentens ansvar att säkerställa att Abonnenten inte sprider, använder eller delar immateriella rättigheter tillhörande tredje part, eller använder eller delar innehåll eller kommentarer som sannolikt kan vara olagligt, till innehåll som utgör förtal, material som innehåller eller uppmanar till sexuellt utnyttjande eller hatkommentarer.
14.7.
Abonnenten äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan plaza skriftliga samtycke.
14.8.
Abonnenten förbinder sig att inte använda Tjänsten på något sätt som riskerar eller kan riskera att Tjänsten avbryts, skadas eller försämras på något sätt. Du förstår att du och inte Plaza är ansvarig för all elektronisk kommunikation och innehåll skickat från dina plattformar till oss och att du måste använda Tjänsten, dina plattformar, vår webbsida och forum tillhandahållna av Plaza inom eller utom Tjänsten på lämpligt sätt och enbart för lagliga syften. Följaktligen förbinder du dig att inte använda webbsidan för någon bedräglig aktivitet eller i anslutning till ett brottsligt agerande eller andra olagliga aktiviteter, eller att skicka, använda eller återanvända sådant material som inte tillhör dig; eller som är olagligt, stötande (inklusive men inte begränsat till material med sexuellt innehåll eller som främjar rasism, hat eller våld), bedrägligt, missvisande, utnyttjande, oanständigt, förolämpande, diskriminerande, nedsättande, obscent, pornografiskt eller gör intrång i upphovsrätt, varumärke, konfidentiell information, privatliv eller annan information eller rättighet vilken du inte äger eller som i övrigt är skadegörande för tredje part.
14.10
För det fall Tjänsten, eller delar därav, är felaktiga eller defekta uppmanas du att kontakta Plaza via kontaktformuläret på Plazas hemsida, från den epostadress du registrerat för ditt konto eller genom att på annat sätt meddela Plaza eller för att göra en reklamation.

15.Avtalspart

15.1.

Tjänsten erbjuds och tillhandahålls under dessa villkor av Plaza Publishing Group AB ett aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556260-6813 med bolagsadress Box 30210, 104 25 Stockholm. Fakturering av prenumerationsavgiften sker via bolaget LGAB 556227-9942 Box 30210 s-10425 Stockholm

För att kontakta oss eller vår kundtjänst ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till prenumeration@plaza.se.
16.Övrigt 

16.1.
Tjänsten erbjuds dig endast för det icke kommersiella syftet att ta del av underhållning, information och för andra liknande ändamål.
16.2.
Villkoren ska vara föremål för och tolkas enligt svensk lag, exkluderat lagsvalsprinciper. Villkoren ska dock inte på något sätt begränsa konsumenträttigheter som du kan ha till rätt till enligt tvingande lag i det land där du är bosatt om det är ett annat land än Sverige.
16.3.
Vid tvist mellan Plaza och Abonnenten ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.
16.4.
Härutöver tillhandahåller EU-kommissionen en webbsida för tvistelösning online, ämnad att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa deras tvister utanför domstol, sehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.
16.5.
Är du missnöjd med Tjänsten, innehållet däri eller Villkoren, ber vi dig att sluta använda eller på annat sätt ta del av Tjänsten.
16.6.
För mer information om Tjänsten eller om du behöver hjälp med någon funktion eller ditt konto, vänligen kontakta prenumeration@plaza.se

Uppdaterad 15 juni 2019

Plaza Publishing Group AB.  / LGAB